فرم ثبت نام رابطین امنیتی هیئات مذهبی 
شرایط:

1- دارای مدرک حوزوی و یا حداقل  دیپلم 
2-حداقل سن 25 و حداکثر سن 50 سال 
3-داشتن عدم سوء پیشینه 
اولویت جهت معرفی رابطین امنیتی 
1- کادرنیروی انتظامی 
2- کادرنیروی نظامی 
3-کارمند قضایی  
4-عضو پیشگیری حفاظت اجتماعی 
5- عضو بسیج 
​​​​​​​6 -کارمند حراست ادارت 

رفتن به قرم ثبت نام