------------------------------------------------------------

نشست مسئولین هیئات مذهبی کشور

هیئت کانون جهاد تبیین است

نشست مسئولین هیئات مذهبی کشور زمان ؛۱۹خرداد۱۴۰۲

مکان:شهر مقدس قم سازمان هیئات و تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی شورای هیئات مذهبی کشور

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده