​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

برگی از زندگی امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام

یک انسان نمونه
امام رضا علیه السلام نیز همانند اجداد طاهرین خود، حضور حداکثری در میان مردم و جامعه داشت و ضمن انجام فعالیت های متنوع اجتماعی، اصحاب خود را نیز به انجام آن سفارش می کرد. به عنوان نمونه:
گاهی برای خرید کالا در بازار حضور می یافت؛ 
به عیادت عبیدالله بن حسین علوی رفت؛
یونس بن یعقوب را که قبلا فَطَحی مذهب بود، کفن کرد؛
برای شیعیان و شفای بیماران دعا می کرد؛ 
بر حقوق اجتماعی انسان ها و پرداخت سر وقت اجرت کار کارگران تأکید داشت؛ 
مردم را در منزل می پذیرفت؛ 
مهمانی می داد و مهمان را تکریم می کرد؛ 
برای دوستانانش هدیه می فرستاد، 
با خدمتکاران بر سر یک سفره می نشست؛ 
کسی را از سر سفره برای کار بلند نمی کرد؛ 
در تشییع جنازه مردم شرکت و شیعیان را به آن سفارش می کرد؛ 
به نصحیت و موعظه مردم می پرداخت و برده ها را آزاد می کرد؛ 
مردم را به رعایت حقوق اجتماعی سفارش می نمود؛ 
ضمن پاسخگویی به نامه های شیعیان، در موضوعات اجتماعی و نظام خانوادگی آنان ازجمله امر ازدواج مشاوره می داد یا گاهی از دوستان خود مشورت می خواست.
شیخ صدوق، علل الشرايع، ج1، ص231.
 شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص213؛ 
حمیری، قرب الاسناد، ص377؛ 
شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج8، ص40.
 برقی، المحاسن، ج2، ص602.

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده