------------------------------------------------------------

برگزاری جلسه هم اندیشی مجریان نمایشگاه‌های آئینی تجسمی هیئات مذهبی استان قم

سومین جلسه هم اندیشی و تبادل تجربیات مجریان نمایشگاه‌های آئینی تجسمی هیئات مذهبی استان قم به میزبانی متولیان نمایشگاه حدیث غربت برگزار شد ودر پایان ضمن مصوبات جلسه، آقایان سید محمد جدا،سیدمهدی رضوی و سید محمد روحانی بعنوان دست اندرکاران دبیرخانه نمایشگاه‌های آئینی تجسمی هیئات مذهبی استان قم انتخاب گردیدند

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده