------------------------------------------------------------

شعر چهارشنبه های امام رضایی

 

باید فقط به محضرتو التماس کرد

یا که گدایی از درتان طور خاص کرد

ما را به سمت و سوی بهشت خدا کشید

نوری که آستان شما انعکاس کرد

کارت که نیست ضامن آهو شدن فقط

لطف شما ضمانت این آس و پاس کرد

بسکه تو باگدای خودت خوب تا کنی

باید کدام خوبییتان را سپاس کرد

مثل کبوتران رها روی گنبدت باید

برید از همه دل را خلاص کرد

با کعبه هم اگر که شدم آشنا مرا

سجده به سمت کوی تو قبله شناس کرد

حتی نمیشود به تصور بهشت را

با گرد و خاک روی ضریحت قیاس کرد

باید ز تو نه! از در و دیوار این حرم

راه سعادت دو جهان اقتباس کرد

جبریل را برای غلامی تو خدا

با خادمان درگه تان هم لباس کرد

گندم بریز جلد حرم کن دل مرا

از پر زدن بدون تو باید هراس کرد

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده