تکیه سید حسن قم قسمت اول

 

تکيه حاج سيد حسن


بنيان گذار اين تکيه حاج سيد حسن تکيه ای بوده است ؛ البته قبل از او پدرش سيد محمد نيز در اين مکان عزاداری می کرده است ؛ اما وی آن جا را تکيه ناميده و پس از او فرزندان و نوادگان او به لقب تکيه ای معروف شدند. گويا سادات تکيه ای در عصر ما از اولاد او هستند. سابقه عزاداری در اين محل به بيش از دويست و پنجاه سال قبل باز می گردد.

از تکيه های معروف ديگر تکيه عشق علی است . ديگری تکيه ملامحمود است که نه طاق نما داشته است و ساکنين اطراف خندق ، محله های گذر قلعه ، کوچه جواديه ، شاد قلی خان ، و جواديه برای عزاداری به آنجامی آمده اند.

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده