ارائة اقلام بهداشتی به هیئت‌ها و مساجد

  1. ارائة اقلام بهداشتی به هیئت‌ها و مساجد

در راستای اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی، شورای هیئات مذهبی امسال ترتیب تهیة اقلام بهداشتی را برای هیئت‌ها مهیا کرد که با استقبال خوب مسئولین هیئات روبرو شد.

 

الف) ارائة مواد ضدعفونی

برای گندزدایی از محیط و فضاهای مشکوک هیئات و مساجد، شورای هیئات با هماهنگی شرکت           ماده‌ای بسیار مناسب با پایة گیاهی و بدون کمترین ضرر به هیئت‌ها ارائه داد که حدود     هیئت از این مایع خریداری کرده و اقدام به ضدعفونی کردن دست‌های شرکت‌کنندگان در مراسمات و سطوح مختلف محیط کردند.

 

ب) ارائة ماسک‌های مختلف

حضور عزاداران حسینی، از الزامات برگزاری مراسمات امسال بود و این نیاز در سطح هیئت‌ها ملموس و مشهود، شورای هیئات مذهبی با هماهنگی ویژه در این ساحت، اقدام به تهیه و ارائة چندین نوع ماسک بهداشتی تأییده شده و ارزان قیمت به هیئت کرد.

در این راستا حدود 60هزار قطعه ماسک به قیمت 550تومان، 10هزار قطعه به قیمت 750تومان و 10هزار قطعه ماسک به قیمت 1100تومان، به مسئولین هیئت‌ها ارائه شد.

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده