قضای روزه مسافر

 

 

قضای روزه ی مسافر:

:سؤال: کسی که به خاطر مسافرت در #ماه_رمضان روزه نگرفته است، آیا علاوه بر قضا باید کفّاره هم بدهد؟ مقلد مقام معظم رهبری هستم.

 جواب: خیر، فقط قضای روزه ها واجب است و کفّاره ندارد، و بنابر احتیاط واجب تاخیر قضای روزه‌ها تا ماه رمضان بعد جایز نیست، و در صورت #تأخیر_تا_ماه_رمضان_آینده، باید برای هر روزه #یک_مُد_طعام کفّاره بدهد.
 

۵
از ۵
۲۲ مشارکت کننده