مکروهات روزه

 


آنچه برای روزه دار مکروه است.

 برخی از مکروهات روزه عبارت است از:

۱. هر كارى كه سبب ضعف ‏شود؛ (مانند خون دادن و حمام رفتن‏).

۲. بوييدن گياه خوشبو‏؛ (عطر زدن مكروه نيست).

۳. خيس كردن لباسى كه بر تن است.

۴. مسواك كردن با چوب تر‏.

۵. كشيدن دندان و هر كارى كه به سبب آن از دهان خون بيايد.

۶. چشيدن غذا و مانند آن‏‏.

۷. ریختن دارو در بینی در صورتی که به حلق نرسد.

۸. ريختن دارو در چشم و سرمه كشيدن در صورتى كه بو يا مزة آن به حلق برسد.

۹. نشستن زن در آب‏.

۱۰. لمس كردن همسر و شوخى با او و هر كارى كه موجب برانگيخته شدن شهوت شود.

۱۱. مضمضه زیاد.

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته