اوصاف علی علیه السلام شعر

 

از کران تا بی کران مولا امیرالمومنین
هر مکان تا هر زمان مولا امیرالمومنین

در روایت سی هزار عالم خدا آورده است
در روایت شد بر آن مولا امیرالمومنین

چون خدای کعبه را جز کعبه بر او شان نیست
شد امیر مومنان مولا امیرالمومنین

درب علم است او و گشته در ورودیِ درش
معتکف خرد و کلان مولا امیرالمومنین

شد نماز ما قبول از برکت نام علی
خورده مُهرش بر اذان مولا امیرالمومنین

سجده بر صحن علی پای خدا بنوشته شد
نور حق را شد عیان مولا امیرالمومنین

صحبت ایوان اگر هر جا به هر مجلس شود
گشته محور بر بیان مولا امیرالمومنین

من گدایی را  به عشق روی او بگزیده ام
شد بهانه آب و نان مولا امیرالمومنین

چون رود خاکسترم بر  بادمی گوید به او
تار و پودم با زبان مولا امیرالمومنین

مهر او هم میکُشد هم زنده میگرداندم
مهر او اکسیرِ جان مولا امیرالمومنین

خوش به حال نسل من گر گوشه چشمی کند
خط او خط امان مولا امیرالمومنین

داده‌ زاهد وعدهٔ حورُ و پری اندر بهشت
وعدهٔ ما در جنان مولا امیرالمومنین

حامد آقایی

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده