ساعت کاری ماه مبارک بسیج مداحان

ساعت کاری ماه مبارک
( حوزه تخصصی )
کانون بسیج مداحان و هیئات مذهبی
 شهید عزیززادگان 
ناحیه مقاومت بسیج شهرستان قم
.
شنبه یکشنبه دوشنبه چهارشنبه:
۹:۳۰ صبح الی ۱۵
سه شنبه و پنج شنبه: ۱۲:۳۰ الی ۱۸

دفتر کانون:
ک۳۹صفائیه/فرعی اول دست چپ/پ۱۰
02537741476
09106120981

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده