شعر مناجات امام زمان

دوباره کاش به قلبم کمی امید بیاید
ثمر به شاخ و بَرِ اين درخت بید بیاد

نشسته ایم و فقط سینه میزنیم برایش
نشسته ایم ... هزاران اگر یزید بیاید

نشسته ایم و دعا میکنیم این همه آدم
دوباره مثل حسینی مگر پدید بیاید

کلید قفل جهان است آنکه رفته از اینجا
برای مهدی زهرا دعا کنید بیاید ...

دلم به سوی حریمش پریده جمعه به جمعه
سیاه رفته دعا کرده رو سفید بیاید
.
خوشا دمی که "سر" از تن جدا بماند و بهتر
خوشا دمی که تن از معرکه شهید بیاید 

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده