وقتی زمان و مکان نبوده خدا کجا بوده

دعای هفتم خداناباوران: قبل از بیگ بنگ زمان و مکان وجود نداشته، پس خدا نیز نمی‌توانسته وجود داشته باشد.

پاسخ: ابتدا باید گفت این جمله که قبل از بیگ بنگ، مکان وجود نداشته یک اشتباه رایج است. طبق تمام نظریات موجود درباره‌ی پیدایش جهان، قبل از بیگ بنگ، مکان وجود داشته است. به عنوان مثال طبق نظریه‌ی ریسمان، قبل از بیگ بنگ غشاء های پهناوری وجود داشته و وقتی این غشاء‌ها با یک‌دیگر برخورد کرده‌اند، بیگ بنگ( انفجار بزرگ) رخ داده و جهان ما به وجود آمده است.یا طبق نظریه‌ی پیدایش جهان از “خلاء کوانتومی” ( که آتئیست‌ها به آن پیدایش جهان از هیچ نیز می‌گویند) قبل از پیدایش جهان، مکان وجود داشته و در آن مکان مقدار بسیار اندکی انرژی به همراه قوانین مکانیک کوانتومی وجود داشته است( به طور کلی اگر مکانی وجود نداشته باشد، پس انرژی و قوانین مکانیک کوانتومی نیز نمی‌توانسته وجود داشته باشد. قطعا انرژی و این قوانین باید در مکانی قرار داشته باشند). ضمن این‌که یک کودک خردسال نیز می‌داند که خدا در قید و بند زمان و مکان نیست. در واقع طبق دیدگاه ما، خدا فراتر از زمان و مکان است و به همین دلیل قبل از این‌که زمان و مکان وجود داشته باشند، خدا وجود داشته و این خدا بوده که زمان و مکان رو به وجود آورده است.

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده