آیا انرژی همیشه وجود دارد و نیاز به خدا نیست ؟

ادعای سوم خداناباوران: طبق قانون پایستگی انرژی، انرژی همیشه وجود داشته و ابدی بوده و به خدا احتیاج نیست.

پاسخ: اولاً قانون پایستگی انرژی صرفاً به ما می‌گوید که انرژی نه از بین می‌رود و نه به آن افزوده می‌شود بلکه از حالتی به حالت دیگر تغییر می‌کند. قانون پایستگی انرژی درباره‌ی منشاء انرژی و اینکه اصلاً چرا به جای هیچ، انرژی وجود دارد سخنی نمی‌گویید. به راحتی میتوانست انرژی وجود نداشته باشد، در نتیجه؛ جهانی نیز به وجود نیاید و در نتیجه ما نیز الان وجود نداشتیم. موضوع قانون پایستگی انرژی از منشاء انرژی و اینکه اصلاً چرا به جای هیچ، انرژی وجود دارد جداست. دوماً انرژی به تنهایی نمی‌تواند جهان را به وجود آورد، بلکه قوانینی که بر این انرژی حاکم است(مانند قوانین مکانیک کوانتومی و سایر قوانین فیزیکی) باعث شکل‌گیری جهان شده است. آیا قانون پایستگی انرژی درباره‌ی این قوانین نیز سخن گفته است؟! قطعاً خیر، همانگونه که بالا نیز ذکر کردیم، این انرژی و این قوانین فیزیکی که منجر به ایجاد جهان شده، خود یک مکانیزم است و مانند هر مکانیزم دیگری احتیاج به طراح دارد.

۵
از ۵
۲۱ مشارکت کننده