قربانی کردن ورحمت خدا سازگار است ؟

شبهه
مسلمین برای رضایت خدایشان حیوانات را قربانی میکندچجورخدایی است که باسربریدن حیوانات خوشحال میشوداین خدای العیاذ بالله  خون خواراست؟ که باکشته شدن حیوانات خوشحال میشودلیاقت پرستش ندارد


پاسخ


توجه به چند نکته لازم است

خداوند مالک تمام انچه در اسمانها و زمین است می باشد و به مقتضای همین ملکیت خداوند تمام انچه را که در زمین و اسمان است را مسخر انسان گردانیده است چنان که فرمود« ایا ندیدی خداوند انچه را که در اسمانها و زمین است را مسخر شما کرده و نعمتهای ظاهری و باطنی خود را بر شما گسترده و افزون ساخته است»

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته