شعر ولادت حضرت علی اکبر

 

گلی از گلزارولا            در مدینه واشد 
ازیمن غنچه ی حسین دل پر از صفا شد امشب ز بیت حسین  شبه پیمبر رسید
 برام لیلا پسر          نوه ی حیدر رسید
         یا علی اکبر مدد(۴)

 شهرمدینه گشته است همچو وادی طور بیت حسین بن علی     گشته غرق درنور اکبر لیلا رسید         هستی مولا رسید
 دوباره امشب علی  زنسل طاها رسید 
          یا علی اکبر مدد

 امشب علی بن الحسین اکبرآمداز راه
 بر ام‌لیلا نورعین           اکبر آمداز راه
 یازده شعبان رسید  رحمت یزدان رسید 
در آسمان ولا           ماه درخشان رسید 
         یا علی اکبر مدد

 امشب حسین بن علی  بوسه زدبرویش
 مادر پاک این پسر   مست  عطروبویش 
ماه دل آرا رسید         گوهر یکتا رسید
 غنچه ی یاس حسین رهزن دلها رسید
          یا علی اکبر مدد 

اشبه الناس مصطفی این مه حسین است برهاشمیون این پسر  نور هر دوعین است ماه حجاز آمده          چه دلنواز آمده
 امشب برای حسین   محرم راز آمده
          یا علی اکبر مدد 

بر حسین هدیه از سوی  سرمدی تو اکبر خلقاوخلقا،منطقا            احمدی تو اکبر ماه رویت احمدی     عطروبویت احمدی شجاعتت حیدری  خلق و خویت احمدی 
          یا علی اکبر مدد 

از کرم و احسان تو         یا علی اکبر 
گردیده ام مهمان تو       یا علی اکبر 
ای تکیه گاهم علی   پشت و پناهم علی امشب زلطف وکرم         نما نگاهم علی
     
      یا علی اکبر مدد 
 

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته