مشاوره تربیتی

 

مشاوره_تربیتی 

✅یکی از اهداف مشاوره آن است که متربیان توانایی های خویش را به بهترین شکل بشناسند و از این توانایی به نحو احسن استفاده نمایند.

در حقیقت متربی تحت چنین شرایطی در فعالیت های گروهی مسجد و... حضوری فعالانه دارد.

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته