سوال شرعی درامد

 سوال: پسر یا دختر مجردی که درآمدی مختصر داشته باشد، آیا نسبت به خمس تکلیف دارد؟

 پاسخ:
اگر جوان مجرد، ـ هر چند به مقدار کم ـ درآمد داشته باشد، واجب است که در سررسید سال خمسی، درآمد سالانۀ خود را محاسبه کند، تا اگر مقداری از درآمد تا پایان سال باقی مانده باشد، خمس آن را بپردازد، زمان حصول اولین درآمد، 
سایت آیت الله خامنه ای/ فقه و احکام شرعی/ کانال فقه و احکام/ خمس درآمد

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده