مربی مثل او باشد

 

مربی باید مثل او باشد

دریک سفر به انگلستان دونفر از شاگردان قبلی دانشکده ی اصول الدین(دانشکده ای که خود علامه آن را تاسیس کرده بودند) به دیدن من آمدند.
آن ها فرزندان خود را نیز به همراه خود آورده بودند، آن دو فرزند، دختر بودند و هردو با اینکه در لندن زندگی می کردند ، لباس و حجاب کامل داشتند.

هنگامیکه آن دو را دیدم، دردل گفتم:
که باید برسر قبر گلادستون صدراعظم انگلستان بروم و بگویم: تو میخواستی فرهنگ خودتان را به کشور من بیاوری، اما من فرهنگ خودم را به کشور تو آوردم.
*علامه عسکری(ره)*
 

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده