شعر حضرت زهرا

 

مه خوبانِ جهان عبد و غلامت زهرا 
همه عالم شده دلبسته به دامت زهرا 

هرکه دارد به جهان رتبه ای و منزلتی 
میخورَد غبطه بر آن اوجِ مقامت زهرا 

بی علی خلق نمی شد نبی و بی تو علی 
لوح و کرسی و قلم خورده به نامت زهرا 

هرکه دارد به دلش ذرّه ای از مهرِ تو را 
داده جایش به جنان حق زِ کرامت زهرا 

کوثرِ جانِ نبی...دختر و هم مادرِ او 
زوجه و حامی و هم مامِ امامت زهرا 

نخی از چادر تو هر دو جهان ما را بَس 
ای امید دو سرا شافعِ امت زهرا

ردِّ پا بر بدنت آتش و سیلی مسمار 
همه شد سهم تو در پای امامت زهرا

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده