ویژگی های مربی تزکیه نفس 

 

ویژگی های مربی تزکیه نفس 

دومین ویژگی که یک مربی باید از آن برخوردار باشد و به آن توجه داشته و برای نگاه داشت آن تلاش نماید تزکیه (به معنای خودسازی پیش از دگرسازی) نفس است.

✅از آنجا که هدف غایی تربیت بنا به فرموده حضرت امام خمینی لقاءالله است لذا یک مربی تربیتی قبل از پرداختن به دگرسازی به منظور قرب الهی باید تزکیه نفس نموده و خود را پاک نماید حضرت امام با توضیح خودسازی در کنار فراگیری علم و با اشاره به مهم بودن تزکیه می فرماید:

هر قدمی که برای تحصیل علم بر می دارید قدمی هم برای کوبیدن خواسته های نفسانی، تقویت صفات روحانی، کسب مکارم اخلاق و تحصیل معنویات بردارید تحصیل این علوم در واقع مقدمه تهذیب نفس و تحصیل فضایل،آداب و معارف الهیه می باشد تا پایان عمر در مقدمه نمایید که نتیجه را رها سازید.(جهاد اکبر،ص٣٠) 


تقوا و تزکیه نفس نردبان رسیدن به مدارج عالی و کمالات انسانی است بدون آن ابواب معارف آسمانی و گنجینه‌های عقل و فطرت و انسان گشوده نخواهد شد و نمی‌توان به مدارج عالی رسید

اما علی علیه السلام:
نفس خویش را از آلودگی شهوات بزداید تا به درجات بلند نایل آیید.(تصنیف غرر،ص٢٣٩)

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده