​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

تناقض در ایات قرانی

 

در برخی از آیات گفته شده که در آخرت مجرمان کورند، و در برخی دیگر بیان شده که تیزبین نیز می‌شوند و حقایق را می‌بینند (ذکر نمونه از آیات)! پاسخ این تناقض چیست؟ (تجربی / اهواز)

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده