شــــورِ شــــهادتِ امام حسنِ مجتبی علیه السلام

 

 

شــــورِ شــــهادتِ
امام حسنِ مجتبی علیه السلام


غریبِ مادری حسن
غمت غــــمِ محرّمه
تو خونه هم غریبیو
مَحرمِتم نامحرمــه

کریــمِ اهلِ بیتی و
کــرم تو خونوادتــه
وسعتِ هفتا آسِمون
تو اون نگاهِ سادته

از پدرِ خاکی و از
مادرِ آب و آسمون
فاتـــحِ هر نبردی و
مثلِ پدر تو پهلوون


غریبِ مادری حسن


کینــه گرفته از جَمل
مفسده ی شتــرسـوار
جایی که مجتبی باشه
نیازی نیست به ذوالفقار

صلــحِ شما برای ما
معنیِ صبر و حکمته
وگرنــه قدّ و قامتت
خودش یه پا قیامته

میپیچه هنگامِ طواف
تو کعبه عطرِ یاستون
باید ببنــدی تو نمــاز
زره زیــرِ لبــاستــون


غریبِ مادری حسن


باید تو خونه هم آقا
منتظــرِ کمیــن باشی
قاتل و بشناسی ولـی
به فکرِ مسلمین باشی

به فکرِ اینکه بعد تو
خونی نریزه رو زمین
یا اینکه غیرتــی نشه
یه وقت یلِ امِّ بنیــن

امامِ جــامِ زهری و
وصیتت پُر از غمه
غریبِ مادری حسن
غمت غــمِ محرّمــه


#ابراهیم_زمانی_قم

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته