حکم صله رحم

پرسش:

آیا صله ارحام با اقوامی که خیلی میانه خوبی با ما نداشته باشند هم واجب است؟

پاسخ: قطع رحم، حرام است ولی صلهٔ رحم منحصر در دید و بازدید نیست بلکه از طرق دیگر مانند تلفن، نامه و امثال آن نیز محقّق می شود.

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده