شعر پشت دروازه شام

پشتِ دروازه غرق ابهام است
ازدحامی عجیب در شام است

کاروان را مُعطّلش کردند
این چه جور احترام و اکرام است

به کدامین بیان کنم تشریح
فخرِ عالم به شام، گمنام است

سَبِّ حیدر ز بس شده مرسوم
همۀ شهر پُر ز دشنام است

جای گُل، بر سر و روی زینب
بارشِ سنگ و آتش از بام است

بهرِ تهمت زدن به آل علی
پیرِزن هم به عرضِ اندام است

اصلاً انگار این ولایتِ کفر
بی خبر از ظهور اسلام است

شامیان را حیا و عفت نیست
آل عصمت به شام بَد نام است!

بر یتیم و اسیر بَد اَخمند
از صغیر و کبیر بی رحمند

کاروان شد به پیشِ منظرها
همه دیدند پاره معجرها

آستین های پارۀ زنها
شد حجابی برای دخترها

دور از چشم حضرت عباس
ریختند آبروی خواهرها

میهمانان خارج حتی
همه دیدند بغضِ کوثرها

سرِ شب تا سحر حرامی ها
سنگ میریختند بر سرها

این مصیبات را همان بهتر
که ندیدند چشمِ مادرها

حرف بَد میزدند نامردان
پیش چشم و سر برادرها

گریۀ آسمان درآمده بود
داشت میریخت اشکِ اخترها

هر طرف غرق در فسادی بود
پایکوبی و رقص و شادی بود

وای بر شامیانِ لاکردار
بدتر از کوفیانِ بَدرفتار

اهل بیتِ حسین را بردند
از محلِ یهود تا بازار

رأسها با کجاوه ها نزدیک
تا ببینند مردمِ بَدکار

از غرورِ شکستۀ زینب
تارسیدن به کاخِ استکبار

نان و خرما تعارفش کردند
صدقه دادنِ حقارت بار

ناسزا گفتنِ حرامیِ پست
گریۀ طفل و خندۀ حضّار

ریسمان ها به دستِ اهل حرم
کعبِ نی ها به پنجۀ کفار

همه اینها به یک طرف اما
وای از چشم های پُر آزار

اُسرا را به شهر گرداندند
شهدا را چه سخت گرياندند

محمود ژولیده

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده