سوالات شرعی

منظور از قربانی مستحبّ

پرسش:

آیا مطلق قربانی کردن در هر زمانی استحباب دارد؟ آیا قربانی که پای عروس و یا برای خرید خانه و ماشین انجام می دهند مستحب است:


پاسخ :

اگر منظور از قربانی کشتن گوسفند به عنوان رفع بلا و تقسیم گوشت آن در میان نیازمندان و مومنان برای رفع مشکلات و قضای حاجات باشد مستحب است.

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته