قاعده سنت قسمت نهم شبهات قاعده1

 

شبهات قاعده :

شبهه اول:

آیا سرد گردیدن آتش بر حضرت ابراهیم علیه السلام خلاف سنت نیست؟

جواب:

اگر فقط مشکل ما قاعده اسباب باشد که هر چیزی باید سببی داشته باشد هر معمولی باید از سبب سر بزنه مسلما سرد شدن آتش دارد باید و حتما یک سبب داشته باشد و علت و سبب که برای سوزاندن شما می آدید ولی اتفاق می افته که مقتضی موجود است و لکن مانع هم موجود است مقتضی نمی تونه اثر خودش را بگذاره اما مانع می آید مقتضی اثر خودش را می گذارد یا حتی ممکن است یه سببی خود مقتضی را هم از بین ببره و مسلما مهمترین سبب اراده خدا است که خدا خطالب می کنه به چیزی اون چیزهای که از مرتاض ها نقل میشه یه شخصی را از داخل قطار می اندازنندش بیرون کثیف بوده کنار خیابون می شینه چندین روز هر کاری کردن اکه از اونجا حرکتش بدن نشد اما معلوم شد که در این مسئله همون طور که یک اسباب مادی وجود دارد یه اسباب معنوی هم وجود دارد که اون اسباب معنوی قوی تر از اسباب عادی هست لذا اگر اون اسباب  این به معنی بی سبب انجام شدن کار نیست که موجب نقض سنت شده باشه.

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده