مسح از روی کفش

آیا بر روی جوراب و کفش می شود مسح کرد ؟

 پاسخ :

 حضرت امام و آیت الله مکارم و گلپایگانی و اراکی و صافی و فاضل و بهجت و نوری :

 مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است ، ولی اگر به واسطۀ سرمای شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد ، مسح کردن بر آنها اشکال ندارد .

 آیت الله خویی و تبریزی :

 مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است ، ولی اگر به واسطۀ سرمای شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد تیمم کند .3⃣ آیت الله سیستانی و وحید خراسانی :

 مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است ، ولی اگر به واسطۀ سرمای شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد احتیاط واجب آن است مسح بر جوراب وکفش نموده و تیمم نیز بنماید 

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده