​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

قاعده سنت قسمت سوم مفهوم شناسی کلمه تحویل

3. تحویل

تحویل از ماده حول می آید وبه معنای تغییر شی وجدا شدن از غیر می باشد.[1]اصل واحد در ماده تحویل آن تبدیل حالت وتحول از صورت یا جریان ویا حالت ویا صفت ویا برنامه به سوی دیگری باشد.[2] به عبارت دیگر تحويل" آن است كه همان موجود اول را از نظر" كيفى" يا" كمى" دگرگون سازند.

 

[1]. راغب اصفهانی ، المفردات في غريب القرآن ، ص 267.

[2]. مصطفوی ، التحقيق في كلمات القرآن الكريم ، ج ‏2، ص 317.

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده