​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

فرزند پروری

بچه‎ هایی هستند ڪه بعد از انجام یڪ ڪار اشتباه بلافاصله عذرخواهی می‎ڪنند، اما هم شما و هم خودش می‎داند ڪه این صرفا راهی برای فرار از تنبیه است.

برای اینڪه #عذرخواهی شڪل واقعی و حقیقی پیدا ڪند، مهمترین شرط، پشیمانی است.

اگر ڪودڪ از ڪار بدی ڪه انجام داده است، پشیمان نیست به او توضیح بدهید و برایش زمانی تعیین ڪنید تا به اشتباهش فڪر ڪند. همیشه روی این نڪته تایید ڪنید ڪه تا زمانی ڪه از ڪارش پشیمان نیست، لازم نیست عذرخواهی ڪند.‼️

 برای ڪمڪ به درڪ بهتر ڪودڪ نسبت به رفتارش می‎توانید تاثیر آن رفتار را روی دیگران با هم بررسی ڪنید. حتی می‎توان از ڪودڪ خواست ڪه خودش را به جای طرف مقابل بگذارد و احساساتش را بیان ڪند. این تمرین ڪمڪ می‎ڪند ارزش اخلاقی عذرخواهی به درستی برایش درونی شود.

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده