فرزند نیکو

گر مي خواهيد تفکر خلاق در کودکتان پرورش يابد

از 2تا 5 سالگي پاسخ سوالات کودک را به تمامي ارائه نکنيد و اجازه بدهيد خودش درباره پاسخ ها فکر کند.

اين کار باعث مي شود کودک فکر کند و به يک پاسخ واحد قانع نشود.

 نکته اين جاست که در بيشتر موارد کودکان راه حل ها و  پاسخ هاي بسيار خوب و مناسبي ارائه مي دهند.

 بنابراين سعي نکنيد جواب سوالات کودک را بلافاصله و با شرح جزئيات ارائه دهيد.

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده