------------------------------------------------------------

یک هنر معلم

 

ویژگی‌های مشترک بهترین معلّم‌ها از این قرار است که:
خیلی پند و اندرز نمی دهند.

تنبیه نمی کنند.
احساس گناه و شرمندگی به وجود نمی آورند.
به اتفاقاتی که در کلاس رخ می‌دهد، دامن نمی زنند و آن را کش نمی دهند.
سرزنش و انتقاد نمی کنند؛ بلکه با دانش آموز احساس همدردی و همدلی می‌کنند.
با پدر و مادر و گذشته و آینده او کاری ندارند، آنچه که برای آنان مهم است، «وضع حاضر و حال فعلی دانش آموز است که در بحران و فشار روحی قرار گرفته است»، آنان احساسات و نیازهای روحی دانش آموز را از مقررات خشک و دست و پا گیر مدرسه مهم تر می‌دانند.

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده