امام زادگان هادی و مهدی (قم )

در مجاور بقعه امامزاده ناصرالدین (علیه السلام) دو بقعه دیگر قرار دارد که در یکی از آنها دو امامزاده به نام های هادی و مهدی و در دیگری هم دو تن به نام حسین و سکینه مدفونند. برخی را عقیده بر آن است که هادی و مهدی فرزندان ناصرالدین محمدند چنانچه که در کتاب گنجینه آثار قم چنین اظهارمی دارد که هادی و مهدی از فرزندان ناصرالدین و همچنین مدفونین در گنبد مجاورهم پسر و دختر وی شمرده شده اند.
در کتاب لباب الانساب جلد دوم چاپ جدید صفحه 487 تألیف علامه نسابه ابوالحسن علی البیهقی از دانشمندان قرن ششم چنین می نویسد: عقب حسن بن علی بن احمد بن محمد بن علی بن عمر بن حسن الافطس بن علی الاصغر بن امام زین العابدین (علیه السلام) تنها از سیدمهدی است که او در قم مقیم بوده و مادرش علویه عریضیه است و نسبش را چنین بیان می دارد: و هو مهدی بن الحسن بن علی بن احمد بن محمد بن بن علی بن عمر بن الحسن الافطس ابن علی الاطهر ابن امام زین العابدین (علیه السلام)؛ اما از امامزاده هادی ذکری به میان نیامده است.

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده