شعر امام زمان

 

 

#امام_زمان

این جمعه نیا وزیرمان می آید
آن جمعه نیا سفیرمان می آید

داریم حساب میکنیم آقاجان
باآمدنت چه گیرمان میآید

هم چاه سر راه تو ماها بکنيم
هم از غم هجران تو هی دم بزنیم

این نامه چندم است شما میخوانید
داریم رکورد کوفه را میشکنیم

نه شرم و حیا نه عار داریم از تو
اما گله بیشمار داریم از تو

ما منتظر تو نیستیم آقا جان
تنها همه انتظار داریم از تو

از شنبه درون خود تلنبار شدیم
تا آخر پنجشنبه تکرار شدیم

خیر سرمان منتظر دیداریم
جمعه شده ظهر جمعه بیدار شدیم

هر چند که بیمار تو هستیم همه
دیوانه و شیدای تو هستیم همه

بین خودمان بماند آقا عمریست
انگار طلبکار تو هستیم همه

چندیست دلم به کوچه عقل زده است
دیوانه چه داند که چه خوب و چه بد است

عشق تو به غیر درد سر نیست ولی
قربان سری که درد کردن بلد است

اللهم عجل لولیک الفرج

۵
از ۵
۲۱ مشارکت کننده