زندگینامه عبدالحسین اشعری

 

حضــرت مســتطاب حجتاالســام و المســلمین آقــای حــاج شــیخ عبدالحســین اشــعری، یکــی از خطبا و شــعرای حوزه علمیه قم بود. فقید سعید در ســال 1325ش )1375 ق(، در شــهر قــم، در بیت تقوا و فضیلت زاده شــد. پدرش اســتاد بزرگ قرائــت و تجویــد قــرآن آقای حاج میــرزا حبیباهلل اشــعری بود که با تأســیس »هیــأت قاعیه« اولین مؤســس جلســات قرائــت دعــای کمیــل و ندبه و ســمات و قرائــت قــرآن در قم بود و صدهــا نفر را با قرائت و تجوید قرآن آشــنا ســاخت و بذر معنویت و نــور قــرآن را در خانهها و محالت قم پاشــید. آن مرحوم پس از تحصیالت دبیرســتان، به تحصیل علــوم دینــی روی آورد و ادبیــات را نــزد مرحــوم اســتاد شــیخ رحمــتاهلل فشــارکی و شــر ح لمعه را نــزد حضــرات ســیدابوالفضل موســوی تبریــزی و محییالدیــن فاضــل هرنــدی و ســطوح عالیــه را نــزد حضــرات آیــات: جعفــر ســبحانی، محمدعلی گرامــی )شــر ح منظومــه( )رســائل(، اعتمــادی، فاضــل لنکرانــی )مکاســب(، ســلطانی طباطبایی )کفایه(، خزعلی )تفســیر( و مشــکینی )اخالق( فرا گرفــت و پــس از آن بــه دروس خــار ج آیــات عظام: آقــای گلپایگانــی و مــکارم شــیرازی حاضــر شــد و بهرههــای فراوان برد. آن مرحــوم به جز تحصیل، بــه تألیــف و تبلیغ دیــن در قم و شــهرهای دیگر و ســرودن اشــعار پرداخــت. او از شــاعران انقلابی  قــم بــود 

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده