مسابقات جام رمضان ویژه هیئات مذهبی استان قم

شرایط ثبت نام

ورودی: هرتیم ۵۰۰ هزار تومان

دریافت معرفی نامه ازدفتر شورای هیئات مذهبی

زمان ثبت نام و دریافت معرفی نامه ؛فقط تا جمعه ۱۸ فرودین ماه(از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴)

سالن برگزاری مسابقات: شهرک امام حسن/خیابان شهدای گمنام/بوستان امام حسن/سالن شهید شاطری

برگزار کنندگان؛ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری شورای هیئات مذهبی استان قم

۳۲۹۰۶۶۴۹/۰۹۱۲۱۵۱۹۸۲۵

 

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده