بازدید از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز توسط شورای هیئات مذهبی استان قم

شورای هیئات مذهبی استان قم همراه با نماز جماعت به همراه جلسه هماهنگی برای هییت اندیشه ورز با همراهی اعضای شورای هیئات قدیم و جدید ایده جدید و بدیع جهت جذب جوانان و نوجوانان برای هیئات مذهبی از نمایشگاه مسجد جامعه دیدن کردند

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده