آشنایی با امام جواد(ع)

امام محمدتقی علیه السلام نهمین امام شیعیان 10رجب سال 195هجری قمری درمدینه چشم به دنیاگشود.

پیشگویی ولادت آن امام از زبان پدر بزرگوارش چندین بار مطرح شده بود،وقتی مادرامام جوادعلیه السلام می خواست امام را به دنیا بیاورد،امام رضا علیه السلام خواهرش حکیمه را به کنار او و یاری قابله فرستاد.

امام جواد(ع) چهارسال داشت وقتی پدرش امام رضا علیه السلام مجبور شد اورا درمدینه تنها گذاشته، برای برعهده گرفتن مقام جانشینی که مامون برایش تدارک دیده بود،عازم سفر به خراسان شود.

محمدبن علی، به خاطر کرم وبخششی که نسبت به مردم داشت، جواد(بخشنده)خوانده می شد.

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده