اتفاقات زمان امام محمدباقر(ع)

ساغرزده ام زجام باقر         بشکفته لبم به نام باقر

چشم همه روشن ز جمالش         آمد به جهان امام باقر

دردوره امام محمدباقر(ع)وفرزندش امام جعفرصادق(ع)مسائلی مانند انقراض امویان وبرسرکارآمدن عباسیان وپیداشدن مشاجرات سیاسی مطرح است.چون زمینه قیام مسلحانه  درآن زمان،به علت خفاقان فراوان وکمبود حماسه آفرینان،فراهم نبود.

ازاین رو امام باقر(ع) نشر معارف اسلام و فعالیت علمی و مبارزه عقیدتی و معنوی با سازمان حکومت اموی را،ازاین طریق مناسبتر میدید.

اما چون شخصیت امام و سیر تعلیمات او به ضرر حکومت بود، مورد اذیت دستگاه حکومتی قرار می گرفت.

 

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته