درباره امام محمدباقر(ع)

به نام خدا

امام باقر(ع)دارای خصال ستوده و مودب به آداب اسلامی بود.سیرت وصورتش ستوده بود 

پیوسته لباس تمیزونومیپوشید.

ازآن حضرت میپرسیدند:جدت لباس کهنه و کم ارزش میپوشید،توچرالباس فاخربرتن میکنی؟ آن حضرت پاسخ میداد:مقتضای تقوای جدم وفرمانداری آن روز،که محرومان وفقرا و تهی دستان زیادبودند،چنان بود.من اگرآن لباس دراین انقلاب افکار،نمی توانم تعظیم شعائردین کنم.درروزهای گرم برای رسیدگی به مزارع و نخلستان ها بیرون میرفت،وباکارگران وکشاورزان بیل میزد و زمین را برای کشت آماده میساخت.آنچه ازمحصول کشاورزی که باعرق جبین و کدیمین به دست میاورد درراه خدا انفاق میفرمود.

 

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته