خلاصه ای از زندگی امام محمدباقر(ع)

به نام خداوند عزوجل

امام محمد باقر(ع):محبوب ترین کارها درنزد خدای تعالی گرسنگی مومنی را سیر کند اندوه غم زده ای رابرطرف سازد،قرض بدهکاری رابپردازد.

وکسانی که اینگونه رفتار کنند اندکند

امام باقر(ع) فرزند امام سجاد(ع)ونوه امام حسین (ع)است.مادروی ام عبدالله،دختر امام حسن مجتبی(ع)است پس نسب امام باقر (ع) هم به امام حسن وهم به امام حسین(ع) می رسد.

ایشان درشهرمدینه تولدیافت وبراساس نظریه بیشترمورخان و کتابهای روایی،تولدآن گرامی درسال57 هجری بوده است.

یکی ازدلایل امامت امام باقر(ع)،احادیث برجامانده ازپیامبر(ص)است.جابرابن عبدالله نقل می کند:پیامبر(ص)درپاسخ سوال جابر که درباره امامان بعدازامیرالمومنین پرسید فرمود:حسن وحسین دوسرورجوانان اهل بهشت،سپس سرورعبادت کنندگان درزمان خود ،علی ابن الحسین،سپس باقر،محمدابن علی که ای جابر تواوراخواهی دید.

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده