رزق کثیر، شهادت است"

رزق کثیر، شهادت است"

بانو جان، از میان القاب و صفات برتر و نیک شما کوثر را عجیب دوست دارم. کوثر همان خیر کثیر است.
یعنی موجودی که منشاء خیرات و برکات فراوان است.
و در عین وحدت، مولّد کثرت است.
سوره کوثر را می خوانم و آیه‌های پر نورش را چون خورشید درخشان می دانم که راه نشان می دهند.
تا به امروز و این ساعت، از الطاف کریمانه و رزق گسترده شما روزی می خورم و یقین دارم خیرِ کثیر همین با شما بودن هاست.
همین که می توانیم شما را مادر خطاب کنیم، ما را بس است.
ای کاش در روزی که نامه اعمال مان ما را به بیراهه های دوزخ می برد، باز هم شفاعت شما نصیب حال و روزگارمان شود و غرق نعمت و بخشش شویم. مادر جان،
شما راه نشان می دهید و ما ناباورانه و نادیده، راهی را می رویم که راه نیست، ولی شما مادری می کنی و نجات می بخشی.
به یاد همه شهدای که رزق شهادتشان را شما برات کردی و قلبشان را رام روشنایی ها...
جوانانی که سربند "یا زهرا (س) " داشتند و با ایمانی مصمم و عمیق به سوی دشمن رهسپار می شدند، تا حق و حقانیت را زنده نگه دارند.
ما با تار و پود وجودمان معجزه ها و کرامت های بسیار شما را به یاد داریم. چه عملیات هایی که با رمز" یا فاطمة (س) " به پیروزی رسیده است.
مهم ارادت و اعتقادی است که پشت این صدا زدن ها می باشد.
هر باری که نام مبارک شما را صدا می‌زنیم تمام وجودمان باور دارد صدایمان را می شنوید و هوای مان را دارید.
حتی وقتی دنیا برایمان تیره و تار است به یاد صبوری شما، به یاد تمام جانفشانی ها و رشادت های شما دنیا را تحمل می کنیم تا در سرای باقی و جاودان، سهمی از خوان اِنعام و اِکرام شما داشته باشیم.
بانو جان، خیر کثیر ذکر و تسبیح شماست.
هوای ما زمینی‌ها را داشته باشید که محتاج دعای خیرتان هستیم...

لیلا حاجی

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته