ورود محتویات معده به دهان در حال روزه:

ورود محتویات معده به دهان در حال روزه:

 سؤال:گاهی انسان ترش می کند و چیزی از معده ی او به فضای دهانش می آید. حال، اگر روزه داری آن چیز را سَهْواً یا به عَمْد فرو ببرد، روزه اش چه حکمی دارد؟ مقلد مقام معظم رهبری هستم.

 جواب: اگر به فضای دهان وارد شود و #عمدا فرو برد، روزه باطل می شود، ولی اگر به طور سهوی فرو برود، روزه باطل نمی شود.
 

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده