​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

جواب به منافقین در قرآن

 

چرا خدا در قرآن میگوید وقتی منافقین به مومنین میگویند کمی به ما نگاه کنید تا از نورتان به ما هم بدهید، در جواب می گویند بروید از آن دنیا بیارید؟

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده