دروغ گفتن در کجا جایز است؟

دروغ گفتن در کجا جایز است؟


از پای صحبت‌های حاج آقا مجتهدی تهرانی به این مساله می‌رسیم که دروغ گفتن در 3 جا جایز شمرده شده است: 
1- اصلاح بین دو نفری که قهرند؛ 
2- دروغ در جنگ؛ 
3- دروغ به زن


ما برای وصل کردن آمدیم      
 نی برای فصل کردن آمدیم

ما باید یک کاری کنیم مردم با هم رفیق بشوند. اگر یک کاری کنیم که مردم با هم قهر کنند، سخن‌چینی کنیم یا اختلاف بیندازیم بین افراد این خوب نیست، تا می‌توانید یک کاری کنید مردم را به هم آشتی بدهید.


۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته