آیا انجام مسح پا از بالا به سمت نوک انگشتان صحیح است؟

سؤال:

آیا انجام مسح پا از بالا به سمت نوک انگشتان صحیح است؟


 پاسخ:

 آیت الله خامنه ای:
 بنابر احتیاط از نوک انگشتان باشد.

 آیت الله مکارم:
از بالا به پایین کشیدن مسح پا، جایز است و بسیاری از بزرگان به آن فتوا داده اند.

 آیت الله سیستانی:
با نوک اشکال ندارد.

 آیت الله شبیری زنجانی:
اشکالی ندارد.

 آیت الله وحید:
در مسح پا دست را بر سر انگشتها بگذارد و بعد به پا بكشد يا آن كه دست را بر برآمدگى روى پا يا مفصل گذاشته و تا سر انگشتها بكشد.

 آیت الله فاضل:
احتیاط مستحب است که از سر انگشت پاها به طرف مفصل مسح کشیده شود، هرچند برعکس نیز صحیح است.
 

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده