نحوه دریافت کارت استخر

سانس استخر خصوصی برای مسئولین هیئات و ارکان هیئات مذهبی که در روز یکشنبه ها میباشد از طریق  کارت مخصوص امکان پذیر است  برای همین منظور عزیزان مسئولین هیئات و ارکان هیئات برای دریافت کارت به شورای هیئات  مذهبی استان قم مراجعه نمایند 

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته