عکس کمیاب هیات های قدیمی ایران

 

 

عکس کمیاب هیات های قدیمی ایران

سری دوم تصاویر هیات های قدیمی ایران که قدمت برخی از آنها بیش از ۱۰۰ سال است

  

 

هیات سجادی - فرستنده: محمد ذبیحیان - استان مرکزی ، اراک

هیات سجادی - فرستنده: محمد ذبیحیان - استان مرکزی ، اراک

دسته هیئت ابوالفضل العباس(ع) - فرستنده: اصغر محمد زاده - آذربایجان شرقی, مراغه

دسته هیئت ابوالفضل العباس(ع) - فرستنده: اصغر محمد زاده - آذربایجان شرقی, مراغه

هیئت ابوالفضل العباس(ع) - فرستنده: اصغر محمد زاده - آذربایجان شرقی, مراغه

هیئت ابوالفضل العباس(ع) - فرستنده: اصغر محمد زاده - آذربایجان شرقی, مراغه

خادمین هیئت ابوالفضل العباس(ع) - فرستنده: اصغر محمد زاده - آذربایجان شرقی, مراغه

خادمین هیئت ابوالفضل العباس(ع) - فرستنده: اصغر محمد زاده - آذربایجان شرقی, مراغه

فرستنده: اصغر محمد زاده - آذربایجان شرقی, مراغه

فرستنده: اصغر محمد زاده - آذربایجان شرقی, مراغه

دسته غرباء مراغه - فرستنده: اصغر محمد زاده - آذربایجان شرقی, مراغه

دسته غرباء مراغه - فرستنده: اصغر محمد زاده - آذربایجان شرقی, مراغه

هیات سجادی - فرستنده: محمد ذبیحیان - استان مرکزی ، اراک

هیات سجادی - فرستنده: محمد ذبیحیان - استان مرکزی ، اراک

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیات حسینیون - فرستنده: سید باقر تکیه ای - قم

هیأت الساجدین - فرستنده: محمد حسن صلواتی - استان خراسان رضوی, مشهد

هیأت الساجدین - فرستنده: محمد حسن صلواتی - استان خراسان رضوی, مشهد

هیأت متحده حسینی(ع) - فرستنده: سید مصطفی عطاری - استان خراسان رضوی، قوچان

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده