استمرار بيمارى از ماه رمضان تا رمضان آينده

 

استمرار بيمارى از ماه رمضان تا رمضان آينده

 سؤال: چند سال به علت #بیماری #روزه نگرفتم، در حال حاضر چه وظیفه ای دارم؟ مقلد مقام معظم رهبری هستم.

 جواب: اگر بیماری تا #ماه_رمضان سال بعد بر طرف نشده، #قضای_روزه ساقط است، ولی باید برای هر روز یک #مُد_طعام به عنوان #فدیه به فقیر بپردازید، ولی اگر تا پیش از ماه رمضان آینده، بیماری بر طرف شده ، باید علاوه بر قضای روزه، #کفاره_تأخیر قضای آن را بپردازید.
کفاره تأخیر و فدیه، تقریبا 750 گرم #گندم، #آرد، برنج و مانند آن است که باید به فقیر داده شود.

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده