یک رهبر نمونه

یک رهبر نمونه
امام #رضا علیه السلام نیز همانند اجداد خود، حضور حداکثری در میان مردم داشت و ضمن انجام فعالیت های متنوع اجتماعی، #اصحاب را نیز به آنها سفارش می کرد. به عنوان نمونه
برای خرید کالا در #بازار حضور می یافت؛
به #عیادت عبیدالله بن حسین علوی رفت؛
یونس بن یعقوب را که قبلا فَطَحی مذهب بود، #کفن کرد؛
برای #شیعیان و #شفای_بیماران دعا می کرد؛
بر #حقوق_اجتماعی و پرداخت اجرت کار تأکید داشت؛
مردم را در منزل می پذیرفت؛
#مهمانی می داد و مهمان را #تکریم می کرد؛
برای دوستان #هدیه می فرستاد،
با خدمتکاران بر سر یک سفره می نشست؛
کسی را از سر سفره برای کار بلند نمی کرد؛
در #تشییع_جنازه مردم شرکت و شیعیان را به آن سفارش می کرد؛
به نصحیت و موعظه مردم می پرداخت و برده ها را آزاد می کرد؛
مردم را به رعایت حقوق اجتماعی سفارش مینمود؛
ضمن پاسخگویی به نامه های شیعیان، در موضوعات اجتماعی و نظام خانواده ازجمله امر #ازدواج مشاوره می داد یا گاهی از دوستان خود مشورت می خواست.
شیخ صدوق، علل الشرايع، ج1، ص231.
شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص213؛
حمیری، قرب الاسناد، ص377؛
شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج8، ص40.
برقی، المحاسن، ج2، ص602.

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده